Poslovno udruženje.

Organi udruženja

Pocetna  »  O udruzenju  »  Dokumenta  »  Organi udruzenja

Mandat svih izabranih organa traje četiri godine.

Skupština Udruženja predstavlja najviši organ odlučivanja i čine je svi članovi Udruženja. Redovna Skupština održava se jednom godišnje. Vanredna sednica Skupstine moze se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora ili jedne trećine članova skupštine.

Skupštinom predsedava Predsednik Skupštine. Mandat predsednika udruženja traje JEDNU godinu, nakon te godine na skupštini se bira novi predsednik, i mora da bude u delatnosti koju Udruženje brani.

Generalni sekretar predlaže organizaciju i način rada sekretarijata, rukovodi njegovim radom i koordinira rad na svim nivoima organizovanja Udruženja.

Sekretarijat je administrativno i stručno-operativno telo Udruženja. Sekretarijat obavlja administrativne, tehničke i stručne poslove u skladu sa odlukama organa Udruženja i Statutom.